ZNAKI

 • poniedziałek, 11 lutego 2019
  • kard. Gerhard Müller: Manifest Wiary PDO649

   audio: https://gloria.tv/audio/8Nmrkzqs3vTgCJhcZxqqALP8h
   magazyn europejski
   Du hast etwas auf HOMILIA gepinnt.
   8 Lut 2019 o 5:57 kard. Gerhard Ludwig Müller, b. prefekt Kongregacji Nauki Wiary, na łamach dziennika Die Tagespost nazwał atakiem na jedność Kościoła list 9 żydomasońskich członków klerykalnego sprzysiężenia, tj. antykościelnego spisku, m.in: Ansgar Wucherpfennig SJ z Frankfurtu nad Menem i Klaus Mertes oraz dziekan Frankfurtu nad Menem Johannes von Eltz https://vk.com/wall467751157_432 W jedności wiary i modlitwy. Gerhard Kardynał Müller Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017
   https://www.pinterest.de/pin/452752568788484205/


   https://vk.com/wall467751157_439

   „To jest ostatnia próba Kościoła!” – kard. Gerhard Müller ogłasza „Manifest wiary”

   Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji chrześcijan w odniesieniu do prawd wiary. Poniższy tekst, przetłumaczony na siedem języków, został opublikowany dziś rano. Na prośbę JE Kardynała Müllera publikujemy go w całości.

   Tekst traktuje m.in. o zaniku praktyki dobrej spowiedzi, wierze w rzeczy ostateczne, a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary. Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnego Katechizmowi. Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że „to jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na «oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy» (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi «z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia»” (2 Tes 2,10).

   MANIFEST WIARY
   „Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)

   Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w nauczaniu wiary, wielu biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o złożenie publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” (Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez „dyktaturę relatywizmu”.

   Bóg Trójjedyny, objawiony w Jezusie Chrystusie

   Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Boskiej jedności (254) wyznacza fundamentalną różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie człowieka w porównaniu z innymi religiami. Po rozpoznaniu Chrystusa, widma znikają. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym Pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi (846). Dlatego też Pierwszy List świętego Jana Apostoła odnosi się do tego, kto neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta (1 J 2, 22), albowiem Jezus Chrystus, Syn Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

   Kościół

   Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Kościele Katolickim (816). Dał swojemu Kościołowi, który „zrodził się z boku umierającego na krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną strukturę, która trwać będzie aż do pełnego wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus-Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną i tą sama osobą mistyczną (795), dlatego też Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym organizmem i nieustannie go podtrzymuje (771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, Mszy świętej (1330). Kościół władzą Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, które „obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane” (2035).

   Porządek sakramentalny

   Kościół jest w Jezusie Chrystusie powszechnym sakramentem zbawienia (776). Nie świeci własnym światłem, ale odbija niejako światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem odniesienia nie są opinia większości czy też duch czasów, ale raczej prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On sam jest obecny w sakramentach Kościoła.

   Kościół nie jest utworzonym przez człowieka stowarzyszeniem, którego struktura mogłaby być modyfikowana przez jego członków według własnego upodobania: Kościół jest pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, według którego przeklętym jest każdy, kto głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest nierozerwalnie związane z ludzką wiarygodnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie szkodząc ich wierze. W ich przypadku wypełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4, 3).

   Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: „chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890). To odnosi się szczególnie do siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324). Ofiara eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

   Uznanie grzechów w spowiedzi świętej przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując ich odpuszczenie, próżnym staje się zbawienie przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmartwychwstały przekazał Apostołom i ich następcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza grzechy ciężkie i powszednie popełnione po chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia (1458).

   "Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym kontekście, mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.

   Prawo moralne

   Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych w Panu jest martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i prowadzi człowieka do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym, „wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu” (1955). Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033). To prowadzi do praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, która nie może być relatywizowana.

   Życie wieczne

   Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje skoro sami biskupi wolą działać jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół podjął się właściwego mu zadania. Każde ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, która przy jego śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei na zmartwychwstanie umarłych (366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021): albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie albo człowiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie" (1847). Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według świadectwa Pisma świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego” (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).

   Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).

   Wezwanie

   Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. Chciejmy mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z determinacją, tak by osiągnąć życie wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075).

   Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, jak wieli jest dar katolickiej wiary, poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). Dlatego też wzmacniamy wiarę wyznając prawdę, którą jest sam Jezus Chrystus.

   Pouczenie, które Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, daje swojemu współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny sposób do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1-5).

   Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy Jezusa Chrystusa bez zachwiania.

   W jedności wiary i modlitwy.
   Gerhard Kardynał Müller
   Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

   Pages: 24 Reads: 11 Public Published about 1 hour ago

   (Numery w tekście odnoszą się do Katechizmu Kościoła Katolickiego)

   http://www.siodma9.pl/polecamy/item/2150-kardynal-gerhard-mueller-manifest-wiary

   http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Heretyk-w-trzeciej-osobie-i-Manifest-Wiary-PDO649-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZR-ZECh

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   reakcja
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 lutego 2019 10:32
 • poniedziałek, 01 października 2018
  • Dzwigajcie swoj krzyz i cialo biskupa PDO85 von Stefan Kosiewski PKN7 Fascynacja Obledem CDLXIV

   Armagedon

   Sowa Magazyn

   Biskup  Piotr Jarecki kierując samochodem w stanie ciężkiego upojenia  alkoholowego (2,6 prom.) spowodował wypadek dwa lata temu a dzisiaj  papież Franciszek wynosi go znowu na fotel biskupa Warszawy nie pytając  Polaków i Katolików, czy chcą nałogowego pasterza w jakiejkolwiek Grupie  AA (anonimowych alkoholików) gdziekolwiek na całym Bożym świecie. https://www.quora.com/profile/Sowa-Magazyn/Armagedon-1/Dzwigajcie-swoj-krzyz-i-cialo-biskupa-PDO85-von-Stefan-Kosiewski-PKN7-Fascynacja-obledem-CDLXIV-1


   To nie jest problem alkoholika w sutannie  biskupa, ani to nie jest problem policjantów przymykających bezprawnie  oko na kryminane grzechy żydokatolickiego hierarchy. To nie jest także  problem fałszywego papieża Bergoglio, bo ten ceregieli się z byle  pedałem i prałatem Battista Rica w Domu św. Marty tak samo, jak z  pedofilem Wesołowskim. To nie jest problem w końcu przechodniów, których  biskup Jarecki nie zabił autem. Bo to jest problem tych, którzy nie  wyciągają nauczki z minionych zdarzeń: Bracia w Chrystusie Panu dzisiaj  krzyżowanym, Polacy i Katolicy przestańcie rzucać kamieniami w  grzesznicę Bergoglio, bo weźmie sobie durnia Franciszek do siebie i  zrobi Sekretarzem we Watykanie, za grube pieniądze, jak ostatnio biskupa  Limburga, którego Niemcy czepiali się o jakieś głupie miliony euro.  Dajcie im się nażreć i nachlać dowoli, bo koniec świata trzeba umieć  przeżyć z klasą! Dźwigajcie swój krzyż i ciało biskupa swego na chatę,  jak się znowu spije. Armagedon. Z Panem Bogiem

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   reakcja
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 października 2018 01:35
 • poniedziałek, 03 lipca 2017
  • Bergoglio zastapil kardynala Mullera arcybiskupem powolanym do Kongregacji razem z Charamsa przez kardynala pedofila

   Papież Franciszek . Zarzut pedofilii dla współpracownika papieża - komentarze

   magazyn europejskiDu hast dir diesen Pin auf „Müll/ śmieci/ rubbish“ gemerkt.

   Papież Franciszek . Zarzut pedofilii dla współpracownika papieża - komentarze

   ~hmm : Mafia Watykanska zastapila kardynala Mullera arcybiskupem lodziarzem Ladaria powolanym do Kongregacji razem z Charamsa przez kardynala pedofila ktory nigdy nie gnil w wiezieniu Lavede. Widze ostre podzialy wsrod zawodowych oszustow z watykanu, tylko chleja razem.

   https://www.pinterest.de/pin/452752568780754913/

   Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
   Przed chwilą ·
   Abp Ladaria nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary
   Z Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kard. Gerhard Müller. Ojciec Święty nie pozostawił go na drugą kadencję. Kard. Müller, którego na prefekta tej… pl.radiovaticana.va
   https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1275921399183090

   Jorgus Rudra FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20131226 Akt I, scena 4 Jaselka w Dramacie NarodowymJorgus Rudra-Halny FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20131226 Akt I sc.4 Jaselka w Dramacie Narodowym ZECh

   Herody: Gdy kolendę weźmiemy, wychwalać Cię będziemy. Dicentes: largus, datny, cnotliwy, Daj Boże Miłościwy, by tutaj longe żył. Przez Twoje narodzenie, daj grzechów odpuszczenie, któryś się dla nas na świat narodził, abyś nas oswobodził, z piekła gorącego.   

   Stefan Kosiewski
   231 osoby ma Cię w kręgach
   Kręgi rozszerzone  -  11:07
   Akcje podejmowane przez aktywistki feministyczne, takie jak niemieckiej działaczki Femen, która w pierwszy dzień Bożego Narodzenia zakłóciła Mszę św. sprawowaną przez kard. Joachima Meisnera w katedrze w Kolonii nie można nazywać "spektakularnym protestem", ale trzeba je uznać za profanację - zwraca uwagę znany włoski watykanista Andrea Tornielli...

   https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/RRtEt6Ztd7T

   Ksiądz Witold ( z brodą białą jak Schneewittchen, przebrany za popa): 

   Franciszek modli się w Boże Narodzenie za ludność cywilną Syrii,
   albowiem w maju zamierza jechać do Izraela, którego  helikoptery
   wojskowe dokonały we Wigilię szeregu nalotów na getto arabskiej
   Strefy Gazy zabijając na peryferiach Ziemi Swiętej dziewczynkę,
    
   bez litości, jak hitlerowskie samoloty 1 września 1939 zdradziecko
   zbombardowały Wieluń, jak by nie było leżący poza granicami Rzeszy,
   więc tak jakby Izraela w tym wypadku, jakoby halny żywioł ryczący,
   co nawiedził Zakopane wyjąc, po zejściu  ze szczytów zstąpił w dolinę

   Kościeliska zrywając po drodze niszczycielsko dachy na Krupówkach
   niby ceprom copki do ziemi, po polsku, za żydoską opłatą klimatyczną.  
   Zydom i Palestyńczykom w Izraelu żyjącym, których papież Franciszek
   z Piemonckich żydów Bergoglio nie uznaje za Izraelczyków, obywateli 

   państwa Izraelskiego, bo życzył pomyślnego zakończenia pokojowych
   negocjacji, jakby żydów żyjących, w Polsce się podających za Kaszubów
   nie uznawać miał za Polaków, przed przyszłoroczną wizytą, staruszek
   78-letni, którego rówieśnik na Białorusi, prawosławny metropolita 

   miński i słucki Filaret, od  Słucka słynnego pasami w Rzeczypospolitej,
   optycznie poskramiającymi apetyty szlachty tudzież wielebnych sylwetki
   (wyszczuplane wertykalnie paliuszem i stułą), horyzontalnie krzyżował kler
   pasem z kutasami. Zaś od Rewolucji Francuskiej masońską równość węzła

   trójkątngo kostki krawatu zwisającego na obwisłym brzuchu obywatela
   równego królom w egalitarnym prawie dostępu do gilotyny, która miała
   wyprzeć krzyż jako symbol męczeńskiej śmierci założycielskiej Nowej
   Ery, jak tupolew i czarny śledz brata nie zabitego poleceniem lądowania.

   Jak miał umywać się prokurator wojskowy od konieczności osądzenia sprawcy
   katastrofy powietrzej i śmierci 96 osób, a tych kabała żydowska nie wymyśliła i nie
   zrządził los, który nie oszczędził Hektora, miał jednak w opiece niewiasty trojańskie:
   Idą z rozpuszczonymi włosami, biją się w piersi dłońmi po otarciu łez przez premiera.

   Stefan Kosiewski

   Kręgi rozszerzone 30 gru 2013

   ...w żadnej porządnej Firmie nie zastępuje się rencisty emerytem! Reformator zaś, jeżeli żyje z Bogiem a Prawdą w zgodzie, nie miota się na ościeniu, lecz reformuje to, na czym siedzi poczynając od głowy, jak mądra kobieta mieszkanie sprząta zmiatając kurz od góry, aby nie spadał na to, co wciąż pozostaje do sprzątnięcia. Od Głowy Kościoła zreformować trzeba Kurię, bo zapytajmy, czy Franz von Assisi włożyłby na siebie sutannę białą z jedwabiu falistego, czy wełnianą, ubogą, prostą szatę? ...Jorgus Rudra-Halny FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20131226 Akt I sc.4 Jaselka w Dramacie Narodowym ZECh


   Valentin by https://www.scribd.com/doc/194151963/


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   reakcja
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 03 lipca 2017 11:52
 • sobota, 17 września 2016
 • sobota, 30 lipca 2016
  • ZNAK Z NIEBA: przed obrazem Królowej Polski Bergoglio potknął się po raz drugi

   Dariusz Wysocki

   8 godz. w pobliżu Kolonia, Nordrhein-Westfalen ·

   Wrr

   POLEN

   Stefan Kosiewski

   Udostępniony publicznie  -  00:42

    ZNAK Z NIEBA: przed obrazem Królowej Polski Bergoglio
   potknął się po raz drugi
   https://gloria.tv/audio/AsyiA5iddw6DRnc9DajL19iPe

   Luigi Ciotti,  pro-homoseksualny aktywista, przyjaciel i admirator skandalisty Fr. Andrea Gallo (1928-2013), jawny pederasta, zwolennik modernizmu i komunizmu Stefan Kosiewski 22 min ·

   BOGURODZICA

   Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
    Słysz modlitwę, jąż nosimy,
    A dać raczy, jegoż prosimy,
   A na świecie zbożny pobyt,
    Po żywocie rajski przebyt.
    Kiryjelejzon.
   PDF:
   https://www.scribd.com/document/319668106/MANDOLINISTKI-KACZYNSKIEGO-PDO367-Zamienie-Wawel-na-kwatere-na-Powazkach-FO24-von-Stefan-Kosiewski-ZNAK-Z-NIEBA-Przed-Obrazem-Krolowej-Polski-ZECh-201

   Papież przewrócił się tuż przed mszą FILM

   Papież Franciszek odprawił na Jasnej Górze mszę z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Wśród uczestników znaleźli się między innymi prezydent, pierwsza dama, premier i wielu ministrów. W sumie w urocz... https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/7JndzNUYyEW

   Komentarze

   Stefan Kosiewski

   Stefan Kosiewski
    https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1263776073678909

   Jan Stępień udostępnił post na osi czasu użytkownika Stefan Kosiewski.

   1 styczeń o 12:03

   Zdjęcie użytkownika Jan Stępień.

   13 min

   Jerzy Szmal

   Jerzy Szmal Stefan zboczeniec? No nic nie rozumiem...... 9 min

   Stefan Kosiewski

   Stefan Kosiewski @Jerzy Szmal - nic nie rozumie, nie rozumie nawet tego, że jeśli żyd nie jchce zrozumieć niczego, a nie jest znajomym na fejsbuku Polaka i Katolika, to nie powinien zaczepiać nieznanych mu osób w chamskiej formie "na ty", natomiast o wiele bardziej interesujące pytanie brzmi: czy ten, który nic nie rozumie, wszędzie musi popisywać się swoją niewiedzą? Przed chwilą

   Mieczysław Sylwester Kazimierzak

   Mieczysław Sylwester Kazimierzak @Jerzy Szmal.Komentarze Stefana Kosiewskiego są pełne literackiej egzotyki.Często występuje w formie oskarżyciela posiłkowego,tylko trudno się wyznać przed jakim sądem.  1 godz.

   https://www.facebook.com/mieczsilver/posts/1516258981735472?comment_id=1517033374991366¬if_t=feed_comment_reply¬if_id=1483498702601142